Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ตารางเวรแพทย์ตรวจผู้ป่วยและแพทย์ Consult แผนกต่างๆ
 
>> กลับหน้าหลัก <<      ปรับปรุงข้อมูล ณ.วันที่ 11/01/2566 13:19:00 
วันจันทร์
เวลา 08.30-12.00 น.
 อายุรกรรม
 นพ.ปัญญโชติ
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
 ศัลยกรรม
 นพ.ณัฐดนัย
 
 กระดูกและข้อ
 นพ.สุทธิโชค
 
 จักษุ(ตา)
 นพ.อนุชา
 
 สูตินรีเวช/วัยทอง
 พญ.สุมาลี
 
 กุมารเวชกรรม
 พญ.นันทิยา
 
 หู คอ จมูก
 พญ.ศิริภัสร์สร
 
 จิตเวช
 พญ.ลลิตา
 
 ARI/SI(โรคระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน)
 แพทย์หมุนเวียน
 
 เวชกรรมฟื้นฟู
(ด้านอายุรกรรม)
 พญ.สุตัญชลี
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 ผิวหนัง
 นพ.ธีรพงษ์
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
วันอังคาร
เวลา 08.30-12.00 น.
อายุรกรรม
 พญ.วิภาพร
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
 ศัลยกรรม
 นพ.สมเจตน์
 
 กระดูกและข้อ
 นพ.สำราญ
 
 จักษุ(ตา)
 นพ.นิพิฐพล
 
 สูตินรีเวช/วัยทอง
 แพทย์หมุนเวียน
 
 กุมารเวชกรรม
 พญ.พรพรรณ
 
 หู คอ จมูก
 พญ.กรรณิการ์
 
 จิตเวช
 นพ.วุฒิพันธุ์
 
 ARI/SI(โรคระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน)
 แพทย์หมุนเวียน
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 ผิวหนัง
 ไม่มีคลินิก
 
 ไตเทียม
 พญ.นภัสนันท์
 
เวลา 16.30-20.30 น.
 ตรวจนอกเวลา
 นพ.ชัชชัย
 
วันพุธ
เวลา 08.30-12.00 น.
 อายุรกรรม
 นพ.ธีรพงษ์
 
 ไตเทียม
 พญ.นภัสนันท์
 พญ.ปวิตรา ว
 ศัลยกรรม
 นพ.กรวิทย์
 
 กระดูกและข้อ
 นพ.เดชชาติ
 
 จักษุ(ตา)
 นพ.เฟื่องเฉลย
 
 สูตินรีเวช/วัยทอง
 พญ.อาธิภา
 
 กุมารเวชกรรม
 นพ.ปีย์
 
 หู คอ จมูก
 ไม่มีคลินิก 
 จิตเวช
 พญ.ลลิตา
 
 ARI/SI(โรคระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน)
 แพทย์หมุนเวียน
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 ผิวหนัง
 ไม่มีคลินิก
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
วันพฤหัส
เวลา 08.30-12.00 น.
 อายุรกรรม
 นพ.พสธร
 พญ.กอเกษ
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
 ศัลยกรรม
 นพ.สุพจน์
 
 กระดูกและข้อ
 นพ.ธรรมนูญ
 
 จักษุ(ตา)
 แพทย์หมุนเวียน
 
 สูตินรีเวช/วัยทอง
 พญ.วิชชุลดา
 
 กุมารเวชกรรม
 พญ.กานตนิจ
 
 หู คอ จมูก
 พญ.ศิริภัสร์สร
 
 จิตเวช
 นพ.วุฒิพันธุ์
 
 ARI/SI(โรคระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน)
 แพทย์หมุนเวียน
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 เวชกรรมฟื้นฟู
(ด้านออร์โธร์ปิดิกส์)
 พญ.สุตัญชลี
 
 ผิวหนัง
 นพ.ธีรพงษ์
 
 ไตเทียม
 พญ.ปวิตรา ว
 
วันศุกร์
เวลา 08.30-12.00 น.
 อายุรกรรม
 พญ.ปองนุช
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
 ศัลยกรรม
 พญ.วรวรรณ
 
 กระดูกและข้อ
 แพทย์หมุนเวียน
 
 จักษุ(ตา)
 นพ.เฟื่องเฉลย
 
 สูตินรีเวช/วัยทอง
 แพทย์หมุนเวียน
 
 กุมารเวชกรรม
 พญ.อรอภิญญา
 แพทย์หมุนเวียน
 หู คอ จมูก
 พญ.กรรณิการ์
 
 จิตเวช
 ไม่มีคลินิก
 
 ARI/SI(โรคระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน)
 แพทย์หมุนเวียน
 
เวลา 13.00-16.30 น.
 ผิวหนัง
 ไม่มีคลินิก
 
 ไตเทียม
 ไม่มีคลินิก
 
เบอร์โทร
1110,1116,1117
1110,1116
2209
2105
1201
1208
1203
1204
6101
1205
1110
1110
1110,1120
1118
วันและเวลาที่เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะโรค
แผนกงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิงห์บุรี
เวลา
วัน ประเภทคลินิกพิเศษ สถานที่บริการแพทย์ผู้ตรวจรักษา
ช่วงเช้า
08:30-12:00น.
ศุกร์ที่ 1 ของเดือน คลินิกหัวใจ ห้องตรวจเครื่องมือพิเศษ ชั้น2
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
แพทย์จาก รพ.พระนั่งเกล้า
พุธที่ 2 ของเดือน แพทย์จาก รพ.รังสิต
08:30-16:30น.
อังคารที่ 3 ของเดือน แพทย์จาก รพ.ธนบุรี
จันทร์ที่ 4 ของเดือน แพทย์จาก รพ.จุฬารัตน์3
พุธที่ 4 ของเดือน
08:30-12:00น.
จันทร์/ศุกร์ คลินิกความดันโลหิตสูงและหัวใจ ห้องตรวจเบอร์ 7-11 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.วิภาพร/พญ.นภัสนันท์/นพ.พสธร พญ.ฐานิสรา/พญ.ปวิตรา พ่วงสุวรรณ์/นพ.ธีรพงษ์/นพ.ปัญญโชติ
08:30-12:00น.
จันทร์ คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง ห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.ปวิตรา พ่วงสุวรรณ
08:30-12:00น.
อังคาร/พฤหัสบดี คลินิกเบาหวาน ห้องตรวจเบอร์ 7-11 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.ฐานิสรา กนกการ/พญ.ปองนุช/นพ.พสธร/พญ.วิภาพร/พญ.ปวิตรา พ่วงสุวรรณ์
08:30-12:00น.
จันทร์/พุธ/ ศุกร์ คลินิกฝากครรภ์ ห้องตรวจเบอร์ 23 ชั้น 2
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
09:00-12:00น.
อังคาร/พฤหัสบดี คลินิกวางแผนครอบครัว ห้องตรวจเบอร์ 23 ชั้น 2
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
08:30-12:00น.
พุธ โรคระบบประสาทและสมอง ห้องตรวจเบอร์ 11ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.ปวิตรา พ่วงสุวรรณ
08:30-12:00น.
พุธ โรคทางเดินอาหารและตับ ห้องตรวจเบอร์ 10 ชั้น 1
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
พญ.ปองนุช บุญยไพศาลเจริญ
08:30-12:00น.
พุธ คลินิกเส้นเลือดขอด ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น2
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
นพ.สุพจน์ บุญพร
08:30-12:00น.
จันทร์-ศุกร์ งานบริการแพทย์แผนไทย อาคารแพทย์แผนไทย
เสาร์-อาทิตย์
08:30-12:00น.
จันทร์-ศุกร์ คลินิกอาชีวเวชกรรม ห้องตรวจอาชีวเวชกรรม
อาคารปฐมภูมิ
แพทย์หมุนเวียน
08:30-12:00น.
ศุกร์ คลินิกวาร์ฟาริน ห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
นพ.ชัชชัย ไกรลักษวราภา
08:30-12:00น.
ศุกร์ คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ห้องตรวจศัลยกรรม ชั้น2
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
นพ.ชัชชัย ไกรลักษวราภา
ช่วงบ่าย
13.00-16.00น.
จันทร์ - ศุกร์ คลินิกคู่คิดมิตรวัยใส ห้องตรวจเบอร์ 22 ชั้น 2
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13.00-16.30น.
จันทร์ สัปดาห์ที่1ของเดือน คลินิกเด็กซน กลุ่มงานจิตเวช
อาคารปฐมภูมิ
นพ.วุฒิพันธ์ สิทธิการิยะ
13.00-15.00น.
จันทร์/พุธ/ศุกร์ คลินิกตรวจการได้ยินเด็กแรกเกิด ห้องตรวจเบอร์ 25 ชั้น2
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
นพ.ธีรพงษ์ เมฆวิไลพันธุ์
13.00-15.00น.
อังคาร คลินิกวัณโรค ห้องตรวจเบอร์ 24 ชั้น2
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
นพ.ธีรพงษ์ เมฆวิไลพันธุ์
13:00-15:00น.
อังคาร-พุธ คลินิกทันตกรรม อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 6
13:00-16:00น.
พุธ โรคหอบหืด
โรคถุงลมโป่งพอง
ห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
นพ.ปัญญโชติ บัวสรวง
13:00-16:00น.
พุธที่1/2-3 ของเดือน คลินิกวัยทอง ห้องตรวจเบอร์ 22 ชั้น 2
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
พุธที่ 1 พญ.สุมาลี / พุธที่ 2 พญ.อาธิภา
พุธที่ 3 พญ.วิชชุลดา
13:00-15:00น.
พุธ คลินิกสานรัก ห้องตรวจเบอร์ 24 ชั้น2
อาคาร 94ปี ตึก 9ชั้น
นพ.ณัฐพล เกียรติกังวานชน
13:00-15:00น.
พฤหัสบดี คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กระดูก) ห้องตรวจกระดูก ชั้น1
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พญ.สุตัญชลี สิกาญจนานันท์
13:00-15:00น.
พฤหัสบดี คลินิกสุขภาพเด็กดี ห้องตรวจเบอร์ 24 ชั้น2
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
กุมารแพทย์หมุนเวียน
13:00-15:00น.
พฤหัสบดี คลินิกหลังคลอด ห้องตรวจเบอร์ 24 ชั้น2
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
16:30-20:30น.
อังคาร คลินิกพิเศษเฉพาะทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
นพ.ชัชชัย ไกรลักษวราภา
16:30-20:30น.
จันทร์ คลินิกพิเศษนอกเวลาเฉพาะทาง กระดูก ห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
นพ.ปัทมเขตต์
16:30-20:30น.
จันทร์ คลินิกพิเศษนอกเวลาเฉพาะทาง จิตเวช กลุ่มงานจิตเวช
อาคารปฐมภูมิ
พญ.ลลิตา
16:30-20:30น.
จันทร์ คลินิกพิเศษนอกเวลาเฉพาะทาง ระบบทางเดินอาหารและตับ ห้องตรวจเบอร์ 7 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.ปองนุช
16:30-20:30น.
จันทร์ คลินิกพิเศษนอกเวลาเฉพาะทาง อายุรกรรมทั่วไปและโรคไต ห้องตรวจเบอร์ 8 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.นภัสนันท์
16:30-20:30น.
อังคาร คลินิกพิเศษนอกเวลาเฉพาะทาง อายุรกรรมทั่วไปและโรคไต ห้องตรวจเบอร์ 7 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
พญ.ปวิตรา วาสุเทพรังสรรค์
16:30-20:30น.
อังคาร คลินิกพิเศษนอกเวลาเฉพาะทาง ระบบทางเดินปัสสาวะ ห้องตรวจเบอร์ 6 ชั้น 1
อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น
นพ.ชัชชัย
16:30-20:30น.
อังคาร คลินิกพิเศษนอกเวลาเฉพาะทาง กุมารเวชกรรม อาคาร 94ปี  ตึก 9ชั้น พญ.รสสุคนธ์
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)