ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2562 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 22 กันยายน 2562
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.93.75.30
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง อุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถต้องรับผิดเพียงใด !? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ทำหญิงอื่นท้องและให้ทำแท้ง ... มีคำสั่งให้ปลดออก ถือเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ไฟฟ้ารั่วเพราะติดตั้งโคมไฟผิดวิธีและไม่ได้มาตรฐาน เทศบาลต้องรับผิด !! 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย” ไม่ผูกพันกับ “ความเห็นของพนักงานอัยการ” 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง มีส่วนได้เสียกับ อบต. เพราะเหตุจ้างบุตรชายเป็น รปภ. กะกลางคืน !  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ต้องรับผิด... เพราะกำหนด “ราคากลาง” สูงเกินจริง ! 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง เรื่องหมูๆ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ทนายก็อยากรู้ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ลูกผมเรียนเก่ง 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง งานใหญ่คุมให้ดีนะ 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง ขอดูคะแนนโหวตให้ออก 
  บทความเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เรื่อง อาหารกลางวันของหนู  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง สิทธิฟ้องคดีปกครองในฐานะผู้พิทักษ์ของ “คนเสมือนไร้ความสามารถ”  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ไม่พอใจคำแนะนำเจ้าหน้าที่ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ???  
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง สิ้นสมาชิกภาพเพราะรู้เห็นกับภรรยา...ให้คนอื่นมาทำสัญญากับ อบต. แทนตน 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาด แต่ออกโฉนดไม่ได้ : ใครรับผิด !? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เป็น “กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท” โดยไม่รู้ตัว ... เพิกถอนชื่อด้วย ... ครับ !! 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง กรรมการสอบคัดเลือกมอบบุคคลอื่นทำหน้าที่แทน...ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา ... เพียงเพราะว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ 
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง กรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง อนุมัติค่าจ้าง โดยไม่อาจรู้ได้ว่าก่อสร้างผิดแบบ : ต้องรับผิดหรือไม่ ? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง มารดาขอเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลของบุตรผู้เยาว์ได้หรือไม่ ? 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง เมื่อ “ครู” ถูกร้องเรียนว่าขาดจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกือบครึ่งห้อง ... สอบตก 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ข้าราชการ. โกงอาหารเด็ก ... ระหว่างสอบสวนไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ! 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง ฟ้องขอให้ยกเลิกการสร้างเมรุเผาศพ...ใกล้บ้าน !!  
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง อุบัติเหตุลดลงได้ ... หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน ! 
  แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  อุทธาหรณ์คดีปกครอง เรื่อง จำเป็นใช้รถส่วนตัวเพื่อประโยชน์ราชการ ... เกิดความเสียหาย ! ผู้ใดรับผิด ? 
หัวข้อทั้งหมด [ 80 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 3 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)