EB05 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน...  
 
ค้นหา :     
  [บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการให้บริการคลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
  โครงการให้บริการคลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว๋บไซต์ของหน่วยงาน
  Print Screen EB 5
  เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน คลินิกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
  กิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือก
  บันทึกกข้อความเสนอขออนุมัติดำเนินการออกให้บริการคลิกนิคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิงห์บุรี ในสถานการณ์มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
  แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจาย COVID-19 สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  มาตรการจัดรูปแบบระบบการให้บริการในสถานการณ์เพื่อลดการแพร่กระจาย COVID-19
  บันทึกข้อความขอรายงานผลดำเนินการออกให้บริการคลิกนิคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิงห์บุรี ในสถานการณ์มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
  Print Screen EB 5 สถานการณ์โควิด 2019
  เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
 
Computer Center Singburi Hospital 2019 Development by Amornrat
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ติดต่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Tel 2309)