EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต...  
 
ค้นหา :     
  บันทึกข้อความรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาติเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
  Print Screen EB 24
 
 
Computer Center Singburi Hospital 2019 Development by Amornrat
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ติดต่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Tel 2309)