EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ...  
 
ค้นหา :     
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
  บันทึกข้อความขอความเห็นชอบขออนุมัติแผน และขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  Print Screen หน้าเว็บไซต์
 
 
Computer Center Singburi Hospital 2019 Development by Amornrat
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ติดต่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Tel 2309)