EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  
 
ค้นหา :     
  แผนส่งเสริมคุณธรรามขององค์กร ประจำปี งบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
  ภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
  EB18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ หน้าเว็บไซต์
  บันทึกข้อความขอนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี
  Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี งบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
  ารดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2562-2564
 
 
Computer Center Singburi Hospital 2019 Development by Amornrat
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ติดต่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Tel 2309)