EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน...  
 
ค้นหา :     
  บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  คำสั่ง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  กรอบแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  หนังสือแจ้งเวียน
  หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร
 
 
Computer Center Singburi Hospital 2019 Development by Amornrat
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ติดต่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Tel 2309)