EB07 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  
 
ค้นหา :     
  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  รายงานกิจกรรม ที่ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมดำเนินการ
  รายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB 7 Print screen หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ภาพถ่ายกิจกรรม
  กิจกรรมที่ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือก
  บันทึกข้อความขอรายงานผลดำเนินการออกให้บริการคลิกนิคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิงห์บุรี ในสถานการณ์มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
  แนวทางลดความแออัดในโรงพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจาย COVID-19 สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  มาตรการจัดรูปแบบระบบการให้บริการในสถานการณ์เพื่อลดการแพร่กระจาย COVID-19
  Print Screen EB 7 สถานการณ์โควิด 2019
  เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
 
Computer Center Singburi Hospital 2019 Development by Amornrat
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ติดต่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Tel 2309)